භාගත කිරීම

1. ක්ෂේත්‍ර අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන් සහා අනුමැතිය හා ප්‍රතිපාදන ඉල්ලීම

2. ක්ෂේත්‍ර ගොවි පුහුණු / දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා අනුමැතිය හා ප්‍රතිපාදන ඉල්ලිම

3. මාසික ගොවි සංවිධාන කටයුතු වාර්තාකිරිම 

4. ව්‍යාපාර මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක සැලස්ම

5. “ඇලේ  නිරන්තර නඩත්තු” වැඩසටහනේ සැලස්ම

6. ඉන්වෙන්ට් පත්

7. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම – බදුල්ල,බත්මැදිල්ල

8. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම – ගිරිතලේ

9. ව්‍යාපව්‍යාපාරාර කමිටු රැස්වීම- හක්වටුන ඔය

10. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම – හක්වටුන ඔය

11. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- කන්තලේ

12. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මී ඔය

13. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මින්නේරිය

14. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මුරුතවෙල

15. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මුතුකන්ඩිය

16. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- පරාක්‍රමබාහු සමුද්‍යය

17. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- රිදිබැදි ඇල

18. 2017-2018 පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

19. ඇල්ල පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

20. හක්වටුන ඔය පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

21. කන්තලේ පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

22. මහකරදනාව පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

23. මහවිලචිය  පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

24. මින්නේරිය පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

25. නාච්චදූව පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

26. නීල බැම්ම පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

27. රීදී බැදි ඇල්ල  පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

28. වාහල්කඩ පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

29.ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම(පෙර  කන්න)-ගල් ඔය -2017-සැප්තැම්බර්

 

30.ව්‍යාපාරාර කමිටු රැස්වීම-මහකන්දරාව-2017-ඔක්තෝම්බර්

31.ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මුරුතවෙල- 2017-ඔක්තෝම්බර්

32.ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-දමන 

33.ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-මුරුතවෙල

34.ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-මුතුකන්ඩිය

35.ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-රිදී ගම 

36.ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-කිරිදි ඔය 

37.වාරි මිතුරෝ සමාජයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනිමේ  ආරාධනාව  

38.වාරි  මිතුරෝ අයදුම්පත 

39.වාරි මාර්ග සිතියම  

40.තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යපාරය 

41.ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-හුරුළුවැව   2017- ඔක්තෝම්බර් 

42.ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-හුරුළුවැව   2017- ඔක්තෝම්බර් 

43. pmc සැප්තැම්බර් කිරිදි ඔය

44. “වාරි මිතුරෝ” ආරාධනය

45. “වාරි මිතුරෝ” අයදුම්පත

46. IMD සිතියම

47. Pmc වාර්තාව ඔක්තෝම්බර් තබ්බෝව

48.Pmc වාර්තාව ඔක්තෝම්බර්- හුරුළුවැව

49.ඇලයි PMC රැස්වීම-ඔක්තෝම්බර්

50.මී ඔය කමිටු -2017 ඔක්තෝම්බර්-23 -11

51.pmc ඔක්තෝම්බර්- බතලගොඩ

52.PMC වාර්තාව රිදීබෙන්දි ඇල – Oct. 2017

53.උස්ගල PMC-2017-10-27- ඔක්තෝම්බර්

54.ගිරිතලේ

55.ව්‍යාපාරාර කමිටු රැස්වීම-සැප්තැම්බර්- මින්නේරිය

56.වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්

57.සංවර්ධන නිලධාරි ස්ථාන මාරු.

58.යල පෙර කන්න රැස්වීම -ගල්ඔය දකුණ-2018.

59.ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තා -2018 පෙබරවාරි මාසය .

60.ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම -රිදීගම ව්‍යාපාරය.

61.නේවාසික ව්‍යපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-මුරුතවෙල.

62.ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම වාර්තාව -මුතුකණ්ඩිය.

63.ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම -රිදීගම ව්‍යාපාරය.

64.නේවාසික ව්‍යපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-මී ඔය .

65.ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව
2018 අප්‍රේල් මාසය – මහකනදරාව ව්‍යාපාරය.

66.මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව.2018 අප්‍රියල් මාසය-තබ්බෝව

67.මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව පෙබරවාරි බතලේගල වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

68.2018 පෙබරවාරි මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව

69.නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-හක්වටුනාඔය(පෙබරවාරි )

70.2018 පෙබරවාරි මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව හා 2018 හා යල පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව 2018.02.15

71.PMC රිදීබැදිඑල

72.2018 ජනවාරි මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව

73.2018 ජනවාරි මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව

74.නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-හක්වටුනාඔය(ජනවාරි )

75.නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය- මී ඔය (ජනවාරි )

76.නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය- මින්නේරිය (ජනවාරි )

77.රිදීබැදිඑල ව්‍යාපාරය(ජනවාරි )

78.නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය- මී ඔය(උස්ගල සියබලගමුව)

79.ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටුව 2018 මාර්තු හා 2018 යල පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව-බතලේගොඩ වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

80. 2018 මාර්තු මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව- ගිරිතලේ ව්‍යාපාරය

81. නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය- මී ඔය(මාර්තු)

82.ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව 2018 පෙබරවාරි මාසය-මහකනදරාව ව්‍යාපාරය

83. නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය- මහවිලච්චිය

84. නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය- පදවිය

85.2018 පෙබරවාරි මාසය-තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

86.නේවාසික ව්‍යාපාර කාර්යාලය-රාජාංගනය

87.නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලය මහකනදරාව ව්‍යාපාරය-(රඹෑව)

88.නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-පදවිය ව්‍යාපාරය

89.නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය-මහවිලච්චි ව්‍යාපාරය

90.මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව- තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

91.ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම්/2018යල පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව-මාර්තු මාසය මහකනදරාව ව්‍යාපාරය

92.නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය-මහවිලච්චි ව්‍යාපාරය(මාර්තු)

93.මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව- තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය-2018මාර්තු මාසය

94.නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය-බදුළුඔය බත්මැඩිය ව්‍යාපාරය

95.ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-ගල්ඔය දකුණු ඉවුර දමන ව්‍යාපාරය(ජනවාරි)

96.ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-ගල්ඔය දකුණු ඉවුර දමන ව්‍යාපාරය(පෙබරවාරි)

97.නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය-මුතුකන්ඩ්ය ව්‍යාපාරය(මාර්තු)