භාගත කිරීම

•උත්සව අත්තිකාරම් ගෙවීම් – 2020

•රජයේ නිලධාරීන්ට විශේෂ අත්තිකාරම් – 2020

•වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් – 2020

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – හක්වටුනා ඔය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – මොරවැව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – මහාවිලච්චිය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – මිනිපේ

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – උස්ගල

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – තබ්බෝව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – තිසාවැව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – මුතුකණ්ඩිය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – කන්තලේ

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – හුරුලුවැව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – කවුඩුල්ල

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – මී ඔය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – ඇල්ල

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – මහකනදරාව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – නුවරවැව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – පදවිය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – දමන

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – රිදියබැදි ඇළ

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – රාජාංගනය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – ගිරිතලේ

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – ඉගිනිමිටිය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – තබ්බෝව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය – වාහල්කඩ

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව 2019 දෙසැම්බර් මාසය – හුරුළුවැව ව්‍යාපාරය

•විශේෂ ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව 2019 දෙසැම්බර් මාසය – මහකනදරාව ව්‍යාපාරය

•ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය – සේරුවිල

•වගා රැස්වීම 19-20 මහා යෝධවැව

•2019 – 2020 මහ කන්න රැස්වීම් වාර්තාව – මුරුතවෙල ව්‍යාපාරය

•2019 – 2020 මහ කන්න රැස්වීම් වාර්තාව – මහවිලච්චිය ව්‍යාපාරය

•2019 – 2020 මහ කන්න රැස්වීම් වාර්තාව – තබ්බෝව ව්‍යාපාරය

•2019 – 2020 මහ කන්න රැස්වීම් වාර්තාව – ගිරිතලේ ව්‍යාපාරය

•2019 – 2020 මහ කන්න තීරණ වාර්තාව – මිනිපේ ව්‍යාපාරය

•2019 – 2020 මහ කන්න රැස්වීම් වාර්තාව – බතලගොඩ ව්‍යාපාරය

•2019 – 2020 මහ කන්න රැස්වීම් වාර්තාව – රිදීගම ව්‍යාපාරය

•නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු තනතුරේ 3 ශ්‍රේණියට සීමිත බදවා ගැනීම් 2019

•වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය 2020 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්

•2019 ජුලි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටුව -රිදියගම ව්‍යාපාරය

•නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම – හක්වටුනා ඔය

•2019 ජුලි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් -කිරිදිඔය ව්‍යාපාරය

•මාසික ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් – ඉගිණියමිටිය ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-මී ඔය

•ආයතන සංවර්ධන නිළධාර්‍ර් පළමු ශ්‍රේණියේ සිට විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්වීම සදහා සම්මුඛ පරීක්ෂණය සදහා වූ අයදුම්පත්‍රය

•තොරතුරු අත් පත්‍රිකාව 2019

• මාසික ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් – තබ්බෝව ව්‍යාපාරය

• 2019 ජුලි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් – රිදීබැදි ඇළ ව්‍යාපාරය

• 2019 ජුලි මස 5 දින ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු වාර්තාව-නාච්චිදුව

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-මුරපොල ඇළ

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-මී ඔය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-ඉගිණිමිටිය

• 2019 ජුලි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-අම්පාර

• ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2020

•2019 මැයි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-දේවහුව

•2019 මැයි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-හුරුළු වැව

•2019 මැයි මස ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-කිරිදිඔය

•2019 මැයි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-මහවිලච්චිය

•2019 මැයි මස ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-මුතුකණ්ඩිය

•2019 මැයි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-නාච්චාදූව

•2019 මැයි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-පරාක්‍රම සමූද්‍රය

• 2019 මැයි මස ජල කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-හක්වටුනාඔය

• වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සංවර්ධන නිළධාරී/රියදුරු සේවය/කාර්යාල කම්කරු-2019

• ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව ගල්ඔය වම ඉවුර ව්‍යාපාර-අම්පාර

• 2019 මැයි මස ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම-ජයන්තිපුර

• ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම-රිදීබැදි ඇළ මහා වාරි ව්‍යාපාර

• ගල්ඔය දකුණු ඉව්ර දමන ව්‍යාපාරය 2019 මැයි මාසය-ගල්ඔය

• ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව 2019 අප්‍රේල් මාසය වේළිඔය ව්‍යාපාරය-වේළිඔය

• මාසික ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු වාර්තාව 2019 මැයි මාසය තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය-තබ්බෝව

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-නුවරවැව

• 2019-අප්‍රේල් මස 11 වෙනි දින ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-නාව්වදූව

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-මුරුතවෙල

• විශේෂ ව්‍යාපාර කමිටු රැස්‌වීම් වාර්තාව- මහවිලච්චිය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-හක්වටුනාඔය• හුරුලුවිල මහ කන්නයේ රැස්වීම 2018-2019

• දෙවහුව මහ කන්නයේ රැස්වීම 2018-2019

• හක්වටුනඔය මහ කන්නයේ රැස්වීම 2018-2019

• කන්තලේ මහ කන්නයේ රැස්වීම 2018-2019

• රිදීබැදිඇල මහ කන්නයේ රැස්වීම 2018-2019

• ගිරිතලේ මහ කන්නයේ රැස්වීම 2018-2019

• වාහල්කඩ මහ කන්නයේ රැස්වීම 2018-2019

• රියදුරු ස්ථාන මාරු, වාර්ෂික ස්ථාන මාරු -2019

• සංවර්ධන සහකාර, සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු -2019

• පුහුණු කරුවන් පුහුනු කිරීමේ වැඩසටහන

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-ඉගිනිපිටිය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-නුවරවැව 2018.5.18

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-නුවරවැව 2018.5.10

• ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-හුරුළුවැව ව්‍යාපාරය-2018(අප්‍රියල්)

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය-මුතුකන්ඩ්ය ව්‍යාපාරය(මාර්තු)

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-ගල්ඔය දකුණු ඉවුර දමන ව්‍යාපාරය(පෙබරවාරි)

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-ගල්ඔය දකුණු ඉවුර දමන ව්‍යාපාරය(ජනවාරි)

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය-බදුළුඔය බත්මැඩිය ව්‍යාපාරය

• මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව- තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය-2018මාර්තු මාසය

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය-මහවිලච්චි ව්‍යාපාරය(මාර්තු)

•ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම්/2018යල පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව-මාර්තු මාසය මහකනදරාව ව්‍යාපාරය

• මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව- තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය-මහවිලච්චි ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-පදවිය ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලය මහකනදරාව ව්‍යාපාරය-(රඹෑව)

• නේවාසික ව්‍යාපාර කාර්යාලය-රාජාංගනය

• 2018 පෙබරවාරි මාසය-තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය- පදවිය

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය- මහවිලච්චිය

• ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව 2018 පෙබරවාරි මාසය-මහකනදරාව ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය- මී ඔය(මාර්තු)

• 2018 මාර්තු මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව- ගිරිතලේ ව්‍යාපාරය

• ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටුව 2018 මාර්තු හා 2018 යල පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව-බතලේගොඩ වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය- මී ඔය(උස්ගල සියබලගමුව)

• රිදීබැදිඑල ව්‍යාපාරය(ජනවාරි )

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය- මින්නේරිය (ජනවාරි )

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය- මී ඔය (ජනවාරි )

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-හක්වටුනාඔය(ජනවාරි )

• 2018 ජනවාරි මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව

• 2018 ජනවාරි මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව

• PMC රිදීබැදිඑල

• 2018 පෙබරවාරි මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව හා 2018 හා යල පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව 2018.02.15

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-හක්වටුනාඔය(පෙබරවාරි )

• 2018 පෙබරවාරි මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව

• මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව පෙබරවාරි බතලේගල වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව.2018 අප්‍රියල් මාසය-තබ්බෝව

• ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව
2018 අප්‍රේල් මාසය – මහකනදරාව ව්‍යාපාරය.

• නේවාසික ව්‍යපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-මී ඔය .

• ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම -රිදීගම ව්‍යාපාරය.

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම වාර්තාව -මුතුකණ්ඩිය.

• නේවාසික ව්‍යපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-මුරුතවෙල.

• ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම -රිදීගම ව්‍යාපාරය.

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තා -2018 පෙබරවාරි මාසය .

• යල පෙර කන්න රැස්වීම -ගල්ඔය දකුණ-2018.

• සංවර්ධන නිලධාරි ස්ථාන මාරු.

• වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්

• ව්‍යාපාරාර කමිටු රැස්වීම-සැප්තැම්බර්- මින්නේරිය

• ගිරිතලේ

• උස්ගල PMC-2017-10-27- ඔක්තෝම්බර්

• PMC වාර්තාව රිදීබෙන්දි ඇල – Oct. 2017

• pmc ඔක්තෝම්බර්- බතලගොඩ

• මී ඔය කමිටු -2017 ඔක්තෝම්බර්-23 -11

• ඇලයි PMC රැස්වීම-ඔක්තෝම්බර්

• Pmc වාර්තාව ඔක්තෝම්බර්- හුරුළුවැව

• Pmc වාර්තාව ඔක්තෝම්බර් තබ්බෝව

• IMD සිතියම

• “වාරි මිතුරෝ” අයදුම්පත

• “වාරි මිතුරෝ” ආරාධනය

• pmc සැප්තැම්බර් කිරිදි ඔය

•ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-හුරුළුවැව   2017- ඔක්තෝම්බර් 

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-හුරුළුවැව   2017- ඔක්තෝම්බර් 

• තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යපාරය 

• වාරි මාර්ග සිතියම  

• වාරි  මිතුරෝ අයදුම්පත 

• වාරි මිතුරෝ සමාජයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනිමේ  ආරාධනාව  

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-කිරිදි ඔය 

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-රිදී ගම 

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-මුතුකන්ඩිය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-මුරුතවෙල

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-දමන 

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මුරුතවෙල- 2017-ඔක්තෝම්බර්

• ව්‍යාපාරාර කමිටු රැස්වීම-මහකන්දරාව-2017-ඔක්තෝම්බර්

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම(පෙර  කන්න)-ගල් ඔය -2017-සැප්තැම්බර්

 

• වාහල්කඩ පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• රීදී බැදි ඇල්ල  පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• නීල බැම්ම පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• නාච්චදූව පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• මින්නේරිය පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• මහවිලචිය  පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• මහකරදනාව පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• කන්තලේ පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• හක්වටුන ඔය පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• ඇල්ල පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• 2017-2018 පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- රිදිබැදි ඇල

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- පරාක්‍රමබාහු සමුද්‍යය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මුතුකන්ඩිය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මුරුතවෙල

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මින්නේරිය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මී ඔය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- කන්තලේ

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම – හක්වටුන ඔය

• ව්‍යාපව්‍යාපාරාර කමිටු රැස්වීම- හක්වටුන ඔය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම – ගිරිතලේ

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම – බදුල්ල,බත්මැදිල්ල

• ඉන්වෙන්ට් පත්

• ඇලේ නිරන්තර නඩත්තු වැඩසටහනේ සැලස්ම

• ව්‍යාපාර මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක සැලස්ම

• මාසික ගොවි සංවිධාන කටයුතු වාර්තාකිරිම 

• ක්ෂේත්‍ර ගොවි පුහුණු / දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා අනුමැතිය හා ප්‍රතිපාදන ඉල්ලිම

• ක්ෂේත්‍ර අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන් සහා අනුමැතිය හා ප්‍රතිපාදන ඉල්ලීම

• වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කලමනාකරණය අමාත්‍යාංශය

• වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් – 2019

• වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය – 2018

• වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය පුහුණු වැඩසටහන – 2018

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය. 2018 දෙසැම්බර් මාසය – මී ඔය

• මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව.2018 දෙසැම්බර් මාසය-තබ්බෝව

• 2019/2020 සඳහා රැජිණ එලිසබෙත් ශිෂ්‍යත්ව සඳහා අයදුම්පත්

• YNU – යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණය පිළිබඳ 02 වසරක උපාධි වැඩසටහන – ඔක්තෝබර් 2019 සිට සැප්තැම්බර් 2021 දක්වා

•ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන දෙවන අදියර 2019.03.11 දින සිට 2019.03.15 දින දක්වා

•ව්‍යාපාර කමිටු වාර්තාව – කිරිදිඔය ව්‍යාපාරය (2018.12.13)

•2019 ජනවාරි මස ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම ( පදවිය ව්‍යාපාරය )

•2019 – පෙබරවාරි මස ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම (ගිරිතලේ ව්‍යාපාරය )

•2019 – පෙබරවාරි මස ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම ( මහකනදරා ව්‍යාපාරය )

•උත්සව අත්තිකාරම් – 2019

•ව්‍යාපාර කමිටු වාර්තාව – 2019

•මාසික ව්‍යාපාර කලමනාරණ කමිටුව – 2019 කවුඩුලුවැව ව්‍යපාරය

•මී ඔය ව්‍යාපාරයේ පෙර කන්න රැස්වීම හා ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව – 2019 පෙබරවාරි

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව හා 2019 යල පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව

•නේවාසික ව්‍යපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය – මුරපොල ඇල

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව – නීලබැම්ම ව්‍යාපාරය

•නේවාසික ව්‍යපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය – නුවර වැව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටුව හා 2019 යල පෙර කන්න රැස්වීම – රිදීගම ව්‍යාපාරය

•නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය – හක්වටුනාඔය

•2019 – පෙබරවාරි මාසයේ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම

• PMC (2019.02.27)

•නේවාසික ව්‍යපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය – ඉඟිනිමිටිය (2019.02.18)

•නේවාසික ව්‍යපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය – ඉඟිනිමිටිය (2019.03.14)

•මාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ රැස්වීම – කවුඩුවැව

•ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව – දමන ව්‍යාපාරය

•ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව – මුතුකණ්ඩිය ව්‍යාපාරය

•ස්ථාන මාරුවීම් – 2019

•ස්ථාන මාරු මණ්ඩල තීරණ – 2019

•ව්‍යාපාර කමීටු රැස්වීම් වාර්තාව – ගල්ඔය දකුණු ඉවුර දමන ව්‍යාපාරය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමීටු රැස්වීම් වාර්තාව – හුරුළුවැව

•2019 යල පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව- මහවිලච්චිය

•නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය – මී ඔය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු වාර්තාව – නාච්චදුව

•දේවහුව මාර්තු පෙරකන්න රැස්විම 2019

•නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය – නුවර වැව

•නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලය – දේවහුව

•නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලය – නාච්චදුව(2019-03-07)

•නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලය -මුතුකණ්ඩිය ව්‍යාපාරය (2019-03-07)

•විශේෂ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටුව -බත්මැඩිල්ල ව්‍යාපාරය (2019-02-28)

•යල කන්නය සදහා වු පෙර කන්න රැස්වීම -කවුදුලුවැව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම – පෙර කන්න

•නේවාසික ව්‍යපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය – මුරපොල ඇල

•මාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටුව – තබ්බෝව (2019-03-08)

•යල කන්නය වෙනුවෙන් පැවැත්වූ කන්න රැස්වීම් වාර්තාව – මී ඔය (2019.03.18)

•නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය – මහකනදරාව (2019.04.17)

•ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව – මහවිලච්චිය ව්‍යාපාරය

•ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව – මී ඔය (2019.03.08)

•ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව – මී ඔය (2019.03.27)

•ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන – නිලධාරි නාමලේඛනය

•විශේෂ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටුව – කන්දකැටිය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-හක්වටුනාඔය

• යල කන්නය වෙනුවෙන් පැවැත්වූ කන්න රැස්වීම් වාර්තාව – 2019

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය – මුරපොල ඇල

• මාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු වාර්තාව – තබ්බෝව

• ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටුව 2019 මාර්තු – බතලගොඩ වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• ව්‍යාපාර කලමණකරණ කමිටු වාර්තාව 2019 ජනවාරි – මිණිපේ මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• ව්‍යාපාර කලමණකරණ කමිටු වාර්තාව 2019 පෙබරවාරි – මිණිපේ මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• ව්‍යාපාර කලමණකරණ කමිටුව හා 2019 යල පෙර කන්න රැස්වීම – රිදීයගම ව්‍යාපාරය

• 2019 යල කන්න වගා රැස්වීම උඩුවෙල – මිණිපේ මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• ව්‍යාපාර කලමණකරණ කමිටු වාර්තාව 2019 ජනවාරි – පදවිය ව්‍යාපාරය

• ව්‍යාපාර කලමණකරණ කමිටු වාර්තාව 2019 පෙබරවාරි – පදවිය ව්‍යාපාරය

•2019 පෙබරවාරි මස 21 වන දින පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව – රාජාංගනය

•2019 අප්‍රේල් මස 25 වන දින ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව – රාජාංගනය

•2019 යල් කන්නය සඳහා වන වගා රැස්වීම් වාර්තාව – කුරුණෑගල

•2019 ජනවාරි මස 17 වන දින ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව – රාජාංගනය

•ව්‍යාපාර කලමණාකාරණ කමිටුව 2019 අප්‍රේල් මස 09 – රිදීයගම ව්‍යාපාරය