භාගත කිරීම

• සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු - 2021

• විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් / ශිෂ්‍යත්ව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම - 2021 වර්ෂය - ගල්ඔය වම් ඉවුර ව්‍යාපාරය - අම්පාර

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීම - 2021 වසර - හුරුළුවැව

•2021 වසර මාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීම - ඉඟිනිමිටිය/රදව්බැඳිඇළ

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම - 2021 වර්ෂය - මින්නේරිය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීම - 2021 වසර කාලසටහන - නුවරවැව ව්‍යාපාරය

•2021 කිරිඳිඔය ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින සටහන

•ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් දින දර්ශනය - 2021 වර්ෂය - වේලිඔය ව්‍යාපාරය

•රිඳි බැඳී ඇළ ව්‍යාපාරයේ 2020/21 මහ කන්නය වෙනුවෙන් 2020.09.22 දින පැවැත්වූ වගා කන්න රැස්වීම් වාර්තාව

•මී ඔය ව්‍යාපාරයේ 2020/21 මහ කන්නය වෙනුවෙන් 2020.10.09 දින පැවැත්වූ කන්න රැස්වීම් වාර්තාව

•ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් දින දර්ශනය 2021 - යෝධ වැව ව්‍යාපෘතිය

•මාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම පැවැත්වෙන දින සටහන - 2021 වර්ෂය නාච්චාදුව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය 2021 - මහවිලච්චිය ව්‍යාපාරය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් දිනයන් දැනුම් දීම - 2021 වර්ෂය මහකනදරාව

•මාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් කාල සටහන 2021 වර්ෂය - ගිරිතලේ ව්‍යාපාරය

•2020/21 මහ කන්නයේ කන්න රැස්වීමේ වාර්තාව - බතලගොඩ මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු වාර්තාව අගෝස්තු 2020 - තබ්බෝව ව්‍යාපාරය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු වාර්තාව අගෝස්තු 2020 - මුරුතවෙල ව්‍යාපාරය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු වාර්තාව අගෝස්තු 2020 - ගිරිතලේ ව්‍යාපාරය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු වාර්තාව අගෝස්තු 2020 - බත්මැඩිල්ල ව්‍යාපාරය

•ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව 2020 - මහ කන්නයේ පෙර කන්න

•2020 ජුනි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් - රිදිබැදීඇල ව්‍යාපාරය

•2020 ජුනි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් - රිදියගම ව්‍යාපාරය

•2020 ජුනි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් - මිනිපේ ව්‍යාපාරය

•2020 ජුනි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් - මහවිලච්චිය ව්‍යාපාරය

•ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් - බදුළුඔය ව්‍යාපාරය

•2020 ජුනි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් - ගිරිතලේ ව්‍යාපාරය

•2020 යල කන්න වාර්තාව හක්වටුනඔය ව්‍යාපාරය

•2020 යල කන්න වාර්තාව වාහල්කඩ ව්‍යාපාරය

•2020 මහ කන්න වාර්තාව හක්වටුනඔය ව්‍යාපාරය

•2020 යල කන්න වාර්තාව රිදියගම ව්‍යාපාරය

•2020 යල කන්න වාර්තාව රිදිබැදි ඇළ ව්‍යාපාරය

•2020 යල කන්න වාර්තාව මීඔය ව්‍යාපාරය

•2020 යල කන්න වාර්තාව උස්ගල - සියබලන්ගමුව ව්‍යාපාරය

•2020 යල කන්න වාර්තාව අල්ල ව්‍යාපාරය

•වගා ප්‍රගතිය 2020 රිදීබැදිඇල

•කන්න රැස්වීම් ප්‍රකාශයට පත්කිරීම් - මහකනදරාව මහා ව්‍යාපාරය

•බතලෙගාඩ 2020 යල වගා සැලසුම

•කන්න රැස්වීම් ප්‍රකාශයට පත්කිරීම් - පදවිය මහා ව්‍යාපාරය

•නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය - මින්නේරිය ව්‍යාපාරය

•2020 යල කන්නය සඳහා වූ පෙර වගා රැස්වීම 2020.03.10 - කවුඩුලුවැව ව්‍යාපාරය

•උත්සව අත්තිකාරම් ගෙවීම් - 2020

•රජයේ නිලධාරීන්ට විශේෂ අත්තිකාරම් - 2020

•වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් - 2020

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - හක්වටුනා ඔය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - මොරවැව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - මහාවිලච්චිය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - මිනිපේ

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - උස්ගල

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - තබ්බෝව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - තිසාවැව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - මුතුකණ්ඩිය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - කන්තලේ

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - හුරුලුවැව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - කවුඩුල්ල

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - මී ඔය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - ඇල්ල

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - මහකනදරාව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - නුවරවැව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - පදවිය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - දමන

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - රිදියබැදි ඇළ

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - රාජාංගනය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - ගිරිතලේ

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - ඉගිනිමිටිය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - තබ්බෝව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු දින දර්ශනය - වාහල්කඩ

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව 2019 දෙසැම්බර් මාසය - හුරුළුවැව ව්‍යාපාරය

•විශේෂ ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව 2019 දෙසැම්බර් මාසය - මහකනදරාව ව්‍යාපාරය

•ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - සේරුවිල

•වගා රැස්වීම 19-20 මහා යෝධවැව

•2019 - 2020 මහ කන්න රැස්වීම් වාර්තාව - මුරුතවෙල ව්‍යාපාරය

•2019 - 2020 මහ කන්න රැස්වීම් වාර්තාව - මහවිලච්චිය ව්‍යාපාරය

•2019 - 2020 මහ කන්න රැස්වීම් වාර්තාව - තබ්බෝව ව්‍යාපාරය

•2019 - 2020 මහ කන්න රැස්වීම් වාර්තාව - ගිරිතලේ ව්‍යාපාරය

•2019 - 2020 මහ කන්න තීරණ වාර්තාව - මිනිපේ ව්‍යාපාරය

•2019 - 2020 මහ කන්න රැස්වීම් වාර්තාව - බතලගොඩ ව්‍යාපාරය

•2019 - 2020 මහ කන්න රැස්වීම් වාර්තාව - රිදීගම ව්‍යාපාරය

•නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු තනතුරේ 3 ශ්‍රේණියට සීමිත බදවා ගැනීම් 2019

•වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය 2020 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්

•2019 ජුලි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටුව -රිදියගම ව්‍යාපාරය

•නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම - හක්වටුනා ඔය

•2019 ජුලි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් -කිරිදිඔය ව්‍යාපාරය

•මාසික ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් - ඉගිණියමිටිය ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-මී ඔය

•ආයතන සංවර්ධන නිළධාර්‍ර් පළමු ශ්‍රේණියේ සිට විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්වීම සදහා සම්මුඛ පරීක්ෂණය සදහා වූ අයදුම්පත්‍රය

•තොරතුරු අත් පත්‍රිකාව 2019

• මාසික ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් - තබ්බෝව ව්‍යාපාරය

• 2019 ජුලි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් - රිදීබැදි ඇළ ව්‍යාපාරය

• 2019 ජුලි මස 5 දින ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු වාර්තාව-නාච්චිදුව

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-මුරපොල ඇළ

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-මී ඔය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-ඉගිණිමිටිය

• 2019 ජුලි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-අම්පාර

• ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2020

•2019 මැයි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-දේවහුව

•2019 මැයි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-හුරුළු වැව

•2019 මැයි මස ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-කිරිදිඔය

•2019 මැයි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-මහවිලච්චිය

•2019 මැයි මස ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-මුතුකණ්ඩිය

•2019 මැයි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-නාච්චාදූව

•2019 මැයි මස ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-පරාක්‍රම සමූද්‍රය

• 2019 මැයි මස ජල කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-හක්වටුනාඔය

• වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සංවර්ධන නිළධාරී/රියදුරු සේවය/කාර්යාල කම්කරු-2019

• ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව ගල්ඔය වම ඉවුර ව්‍යාපාර-අම්පාර

• 2019 මැයි මස ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම-ජයන්තිපුර

• ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම-රිදීබැදි ඇළ මහා වාරි ව්‍යාපාර

• ගල්ඔය දකුණු ඉව්ර දමන ව්‍යාපාරය 2019 මැයි මාසය-ගල්ඔය

• ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව 2019 අප්‍රේල් මාසය වේළිඔය ව්‍යාපාරය-වේළිඔය

• මාසික ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු වාර්තාව 2019 මැයි මාසය තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය-තබ්බෝව

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-නුවරවැව

• 2019-අප්‍රේල් මස 11 වෙනි දින ව්‍යාපාර කළමණාකරන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-නාව්වදූව

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-මුරුතවෙල

• විශේෂ ව්‍යාපාර කමිටු රැස්‌වීම් වාර්තාව- මහවිලච්චිය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-හක්වටුනාඔය


• හුරුලුවිල මහ කන්නයේ රැස්වීම 2018-2019

• දෙවහුව මහ කන්නයේ රැස්වීම 2018-2019

• හක්වටුනඔය මහ කන්නයේ රැස්වීම 2018-2019

• කන්තලේ මහ කන්නයේ රැස්වීම 2018-2019

• රිදීබැදිඇල මහ කන්නයේ රැස්වීම 2018-2019

• ගිරිතලේ මහ කන්නයේ රැස්වීම 2018-2019

• වාහල්කඩ මහ කන්නයේ රැස්වීම 2018-2019

• රියදුරු ස්ථාන මාරු, වාර්ෂික ස්ථාන මාරු -2019

• සංවර්ධන සහකාර, සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු -2019

• පුහුණු කරුවන් පුහුනු කිරීමේ වැඩසටහන

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-ඉගිනිපිටිය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-නුවරවැව 2018.5.18

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-නුවරවැව 2018.5.10

• ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-හුරුළුවැව ව්‍යාපාරය-2018(අප්‍රියල්)

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය-මුතුකන්ඩ්ය ව්‍යාපාරය(මාර්තු)

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-ගල්ඔය දකුණු ඉවුර දමන ව්‍යාපාරය(පෙබරවාරි)

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-ගල්ඔය දකුණු ඉවුර දමන ව්‍යාපාරය(ජනවාරි)

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය-බදුළුඔය බත්මැඩිය ව්‍යාපාරය

• මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව- තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය-2018මාර්තු මාසය

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය-මහවිලච්චි ව්‍යාපාරය(මාර්තු)

•ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම්/2018යල පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව-මාර්තු මාසය මහකනදරාව ව්‍යාපාරය

• මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව- තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය-මහවිලච්චි ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-පදවිය ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලය මහකනදරාව ව්‍යාපාරය-(රඹෑව)

• නේවාසික ව්‍යාපාර කාර්යාලය-රාජාංගනය

• 2018 පෙබරවාරි මාසය-තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය- පදවිය

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය- මහවිලච්චිය

• ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව 2018 පෙබරවාරි මාසය-මහකනදරාව ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය- මී ඔය(මාර්තු)

• 2018 මාර්තු මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව- ගිරිතලේ ව්‍යාපාරය

• ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටුව 2018 මාර්තු හා 2018 යල පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව-බතලේගොඩ වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය- මී ඔය(උස්ගල සියබලගමුව)

• රිදීබැදිඑල ව්‍යාපාරය(ජනවාරි )

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය- මින්නේරිය (ජනවාරි )

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය- මී ඔය (ජනවාරි )

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-හක්වටුනාඔය(ජනවාරි )

• 2018 ජනවාරි මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව

• 2018 ජනවාරි මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව

• PMC රිදීබැදිඑල

• 2018 පෙබරවාරි මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව හා 2018 හා යල පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව 2018.02.15

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-හක්වටුනාඔය(පෙබරවාරි )

• 2018 පෙබරවාරි මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව

• මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව පෙබරවාරි බතලේගල වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව.2018 අප්‍රියල් මාසය-තබ්බෝව

• ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව 2018 අප්‍රේල් මාසය - මහකනදරාව ව්‍යාපාරය.

• නේවාසික ව්‍යපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-මී ඔය .

• ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම -රිදීගම ව්‍යාපාරය.

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම වාර්තාව -මුතුකණ්ඩිය.

• නේවාසික ව්‍යපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-මුරුතවෙල.

• ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම -රිදීගම ව්‍යාපාරය.

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තා -2018 පෙබරවාරි මාසය .

• යල පෙර කන්න රැස්වීම -ගල්ඔය දකුණ-2018.

• සංවර්ධන නිලධාරි ස්ථාන මාරු.

• වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්

• ව්‍යාපාරාර කමිටු රැස්වීම-සැප්තැම්බර්- මින්නේරිය

• ගිරිතලේ

• උස්ගල PMC-2017-10-27- ඔක්තෝම්බර්

• PMC වාර්තාව රිදීබෙන්දි ඇල - Oct. 2017

• pmc ඔක්තෝම්බර්- බතලගොඩ

• මී ඔය කමිටු -2017 ඔක්තෝම්බර්-23 -11

• ඇලයි PMC රැස්වීම-ඔක්තෝම්බර්

• Pmc වාර්තාව ඔක්තෝම්බර්- හුරුළුවැව

• Pmc වාර්තාව ඔක්තෝම්බර් තබ්බෝව

• IMD සිතියම

• "වාරි මිතුරෝ" අයදුම්පත

• "වාරි මිතුරෝ" ආරාධනය

• pmc සැප්තැම්බර් කිරිදි ඔය

•ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-හුරුළුවැව   2017- ඔක්තෝම්බර් 

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-හුරුළුවැව   2017- ඔක්තෝම්බර් 

• තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යපාරය 

• වාරි මාර්ග සිතියම  

• වාරි  මිතුරෝ අයදුම්පත 

• වාරි මිතුරෝ සමාජයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනිමේ  ආරාධනාව  

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-කිරිදි ඔය 

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-රිදී ගම 

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-මුතුකන්ඩිය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-මුරුතවෙල

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-දමන 

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මුරුතවෙල- 2017-ඔක්තෝම්බර්

• ව්‍යාපාරාර කමිටු රැස්වීම-මහකන්දරාව-2017-ඔක්තෝම්බර්

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම(පෙර  කන්න)-ගල් ඔය -2017-සැප්තැම්බර්

 

• වාහල්කඩ පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• රීදී බැදි ඇල්ල  පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• නීල බැම්ම පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• නාච්චදූව පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• මින්නේරිය පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• මහවිලචිය  පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• මහකරදනාව පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• කන්තලේ පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• හක්වටුන ඔය පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• ඇල්ල පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• 2017-2018 පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- රිදිබැදි ඇල

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- පරාක්‍රමබාහු සමුද්‍යය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මුතුකන්ඩිය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මුරුතවෙල

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මින්නේරිය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මී ඔය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- කන්තලේ

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම - හක්වටුන ඔය

• ව්‍යාපව්‍යාපාරාර කමිටු රැස්වීම- හක්වටුන ඔය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම - ගිරිතලේ

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම - බදුල්ල,බත්මැදිල්ල

• ඉන්වෙන්ට් පත්

• ඇලේ නිරන්තර නඩත්තු වැඩසටහනේ සැලස්ම

• ව්‍යාපාර මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක සැලස්ම

• මාසික ගොවි සංවිධාන කටයුතු වාර්තාකිරිම 

• ක්ෂේත්‍ර ගොවි පුහුණු / දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා අනුමැතිය හා ප්‍රතිපාදන ඉල්ලිම

• ක්ෂේත්‍ර අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන් සහා අනුමැතිය හා ප්‍රතිපාදන ඉල්ලීම

• වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කලමනාකරණය අමාත්‍යාංශය

• වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් - 2019

• වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය - 2018

• වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය පුහුණු වැඩසටහන - 2018

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය. 2018 දෙසැම්බර් මාසය - මී ඔය

• මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව.2018 දෙසැම්බර් මාසය-තබ්බෝව

• 2019/2020 සඳහා රැජිණ එලිසබෙත් ශිෂ්‍යත්ව සඳහා අයදුම්පත්

• YNU - යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණය පිළිබඳ 02 වසරක උපාධි වැඩසටහන - ඔක්තෝබර් 2019 සිට සැප්තැම්බර් 2021 දක්වා

•ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන දෙවන අදියර 2019.03.11 දින සිට 2019.03.15 දින දක්වා

•ව්‍යාපාර කමිටු වාර්තාව - කිරිදිඔය ව්‍යාපාරය (2018.12.13)

•2019 ජනවාරි මස ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම ( පදවිය ව්‍යාපාරය )

•2019 - පෙබරවාරි මස ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම (ගිරිතලේ ව්‍යාපාරය )

•2019 - පෙබරවාරි මස ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම ( මහකනදරා ව්‍යාපාරය )

•උත්සව අත්තිකාරම් - 2019

•ව්‍යාපාර කමිටු වාර්තාව - 2019

•මාසික ව්‍යාපාර කලමනාරණ කමිටුව - 2019 කවුඩුලුවැව ව්‍යපාරය

•මී ඔය ව්‍යාපාරයේ පෙර කන්න රැස්වීම හා ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව - 2019 පෙබරවාරි

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව හා 2019 යල පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව

•නේවාසික ව්‍යපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය - මුරපොල ඇල

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව - නීලබැම්ම ව්‍යාපාරය

•නේවාසික ව්‍යපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය - නුවර වැව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටුව හා 2019 යල පෙර කන්න රැස්වීම - රිදීගම ව්‍යාපාරය

•නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය - හක්වටුනාඔය

•2019 - පෙබරවාරි මාසයේ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම

• PMC (2019.02.27)

•නේවාසික ව්‍යපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය - ඉඟිනිමිටිය (2019.02.18)

•නේවාසික ව්‍යපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය - ඉඟිනිමිටිය (2019.03.14)

•මාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ රැස්වීම - කවුඩුවැව

•ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව - දමන ව්‍යාපාරය

•ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව - මුතුකණ්ඩිය ව්‍යාපාරය

•ස්ථාන මාරුවීම් - 2019

•ස්ථාන මාරු මණ්ඩල තීරණ - 2019

•ව්‍යාපාර කමීටු රැස්වීම් වාර්තාව - ගල්ඔය දකුණු ඉවුර දමන ව්‍යාපාරය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමීටු රැස්වීම් වාර්තාව - හුරුළුවැව

•2019 යල පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව- මහවිලච්චිය

•නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය - මී ඔය

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු වාර්තාව - නාච්චදුව

•දේවහුව මාර්තු පෙරකන්න රැස්විම 2019

•නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය - නුවර වැව

•නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලය - දේවහුව

•නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලය - නාච්චදුව(2019-03-07)

•නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලය -මුතුකණ්ඩිය ව්‍යාපාරය (2019-03-07)

•විශේෂ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටුව -බත්මැඩිල්ල ව්‍යාපාරය (2019-02-28)

•යල කන්නය සදහා වු පෙර කන්න රැස්වීම -කවුදුලුවැව

•ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම - පෙර කන්න

•නේවාසික ව්‍යපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය – මුරපොල ඇල

•මාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටුව – තබ්බෝව (2019-03-08)

•යල කන්නය වෙනුවෙන් පැවැත්වූ කන්න රැස්වීම් වාර්තාව - මී ඔය (2019.03.18)

•නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය - මහකනදරාව (2019.04.17)

•ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව - මහවිලච්චිය ව්‍යාපාරය

•ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව - මී ඔය (2019.03.08)

•ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව - මී ඔය (2019.03.27)

•ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන - නිලධාරි නාමලේඛනය

•විශේෂ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටුව - කන්දකැටිය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-හක්වටුනාඔය

• යල කන්නය වෙනුවෙන් පැවැත්වූ කන්න රැස්වීම් වාර්තාව - 2019

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය - මුරපොල ඇල

• මාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු වාර්තාව – තබ්බෝව

• ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටුව 2019 මාර්තු – බතලගොඩ වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• ව්‍යාපාර කලමණකරණ කමිටු වාර්තාව 2019 ජනවාරි - මිණිපේ මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• ව්‍යාපාර කලමණකරණ කමිටු වාර්තාව 2019 පෙබරවාරි - මිණිපේ මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• ව්‍යාපාර කලමණකරණ කමිටුව හා 2019 යල පෙර කන්න රැස්වීම - රිදීයගම ව්‍යාපාරය

• 2019 යල කන්න වගා රැස්වීම උඩුවෙල - මිණිපේ මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• ව්‍යාපාර කලමණකරණ කමිටු වාර්තාව 2019 ජනවාරි - පදවිය ව්‍යාපාරය

• ව්‍යාපාර කලමණකරණ කමිටු වාර්තාව 2019 පෙබරවාරි - පදවිය ව්‍යාපාරය

•2019 පෙබරවාරි මස 21 වන දින පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව - රාජාංගනය

•2019 අප්‍රේල් මස 25 වන දින ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව - රාජාංගනය

•2019 යල් කන්නය සඳහා වන වගා රැස්වීම් වාර්තාව - කුරුණෑගල

•2019 ජනවාරි මස 17 වන දින ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව - රාජාංගනය

•ව්‍යාපාර කලමණාකාරණ කමිටුව 2019 අප්‍රේල් මස 09 - රිදීයගම ව්‍යාපාරය