භාගත කිරීම

1. ක්ෂේත්‍ර අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන් සහා අනුමැතිය හා ප්‍රතිපාදන ඉල්ලීම

2. ක්ෂේත්‍ර ගොවි පුහුණු / දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා අනුමැතිය හා ප්‍රතිපාදන ඉල්ලිම

3. මාසික ගොවි සංවිධාන කටයුතු වාර්තාකිරිම 

4. ව්‍යාපාර මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක සැලස්ම

5. “ඇලේ  නිරන්තර නඩත්තු” වැඩසටහනේ සැලස්ම

6. ඉන්වෙන්ට් පත්