භාගත කිරීම

• රියදුරු ස්ථාන මාරු, වාර්ෂික ස්ථාන මාරු -2019

• සංවර්ධන සහකාර, සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු -2019

• පුහුණු කරුවන් පුහුනු කිරීමේ වැඩසටහන

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-ඉගිනිපිටිය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-නුවරවැව 2018.5.18

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-නුවරවැව 2018.5.10

• ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-හුරුළුවැව ව්‍යාපාරය-2018(අප්‍රියල්)

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය-මුතුකන්ඩ්ය ව්‍යාපාරය(මාර්තු)

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-ගල්ඔය දකුණු ඉවුර දමන ව්‍යාපාරය(පෙබරවාරි)

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-ගල්ඔය දකුණු ඉවුර දමන ව්‍යාපාරය(ජනවාරි)

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය-බදුළුඔය බත්මැඩිය ව්‍යාපාරය

• මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව- තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය-2018මාර්තු මාසය

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය-මහවිලච්චි ව්‍යාපාරය(මාර්තු)

•ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම්/2018යල පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව-මාර්තු මාසය මහකනදරාව ව්‍යාපාරය

• මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව- තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය-මහවිලච්චි ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-පදවිය ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලය මහකනදරාව ව්‍යාපාරය-(රඹෑව)

• නේවාසික ව්‍යාපාර කාර්යාලය-රාජාංගනය

• 2018 පෙබරවාරි මාසය-තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය- පදවිය

• නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කාර්යාලය- මහවිලච්චිය

• ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව 2018 පෙබරවාරි මාසය-මහකනදරාව ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය- මී ඔය(මාර්තු)

• 2018 මාර්තු මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව- ගිරිතලේ ව්‍යාපාරය

• ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටුව 2018 මාර්තු හා 2018 යල පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව-බතලේගොඩ වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය- මී ඔය(උස්ගල සියබලගමුව)

• රිදීබැදිඑල ව්‍යාපාරය(ජනවාරි )

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය- මින්නේරිය (ජනවාරි )

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය- මී ඔය (ජනවාරි )

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-හක්වටුනාඔය(ජනවාරි )

• 2018 ජනවාරි මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව

• 2018 ජනවාරි මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව

• PMC රිදීබැදිඑල

• 2018 පෙබරවාරි මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව හා 2018 හා යල පෙර කන්න රැස්වීම් වාර්තාව 2018.02.15

• නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-හක්වටුනාඔය(පෙබරවාරි )

• 2018 පෙබරවාරි මස ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව

• මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව පෙබරවාරි බතලේගල වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය

• මාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටු වාර්තාව.2018 අප්‍රියල් මාසය-තබ්බෝව

• ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව
2018 අප්‍රේල් මාසය – මහකනදරාව ව්‍යාපාරය.

• නේවාසික ව්‍යපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-මී ඔය .

• ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම -රිදීගම ව්‍යාපාරය.

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම වාර්තාව -මුතුකණ්ඩිය.

• නේවාසික ව්‍යපෘති කලමනාකරණ කාර්යාලය-මුරුතවෙල.

• ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම -රිදීගම ව්‍යාපාරය.

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තා -2018 පෙබරවාරි මාසය .

• යල පෙර කන්න රැස්වීම -ගල්ඔය දකුණ-2018.

• සංවර්ධන නිලධාරි ස්ථාන මාරු.

• වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්

• ව්‍යාපාරාර කමිටු රැස්වීම-සැප්තැම්බර්- මින්නේරිය

• ගිරිතලේ

• උස්ගල PMC-2017-10-27- ඔක්තෝම්බර්

• PMC වාර්තාව රිදීබෙන්දි ඇල – Oct. 2017

• pmc ඔක්තෝම්බර්- බතලගොඩ

• මී ඔය කමිටු -2017 ඔක්තෝම්බර්-23 -11

• ඇලයි PMC රැස්වීම-ඔක්තෝම්බර්

• Pmc වාර්තාව ඔක්තෝම්බර්- හුරුළුවැව

• Pmc වාර්තාව ඔක්තෝම්බර් තබ්බෝව

• IMD සිතියම

• “වාරි මිතුරෝ” අයදුම්පත

• “වාරි මිතුරෝ” ආරාධනය

• pmc සැප්තැම්බර් කිරිදි ඔය

•ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-හුරුළුවැව   2017- ඔක්තෝම්බර් 

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව-හුරුළුවැව   2017- ඔක්තෝම්බර් 

• තබ්බෝව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යපාරය 

• වාරි මාර්ග සිතියම  

• වාරි  මිතුරෝ අයදුම්පත 

• වාරි මිතුරෝ සමාජයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනිමේ  ආරාධනාව  

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-කිරිදි ඔය 

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-රිදී ගම 

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-මුතුකන්ඩිය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-මුරුතවෙල

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම-දමන 

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මුරුතවෙල- 2017-ඔක්තෝම්බර්

• ව්‍යාපාරාර කමිටු රැස්වීම-මහකන්දරාව-2017-ඔක්තෝම්බර්

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම(පෙර  කන්න)-ගල් ඔය -2017-සැප්තැම්බර්

 

• වාහල්කඩ පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• රීදී බැදි ඇල්ල  පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• නීල බැම්ම පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• නාච්චදූව පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• මින්නේරිය පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• මහවිලචිය  පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• මහකරදනාව පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• කන්තලේ පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• හක්වටුන ඔය පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• ඇල්ල පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• 2017-2018 පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- රිදිබැදි ඇල

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- පරාක්‍රමබාහු සමුද්‍යය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මුතුකන්ඩිය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මුරුතවෙල

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මින්නේරිය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මී ඔය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- කන්තලේ

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම – හක්වටුන ඔය

• ව්‍යාපව්‍යාපාරාර කමිටු රැස්වීම- හක්වටුන ඔය

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම – ගිරිතලේ

• ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම – බදුල්ල,බත්මැදිල්ල

• ඉන්වෙන්ට් පත්

• ඇලේ නිරන්තර නඩත්තු වැඩසටහනේ සැලස්ම

• ව්‍යාපාර මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක සැලස්ම

• මාසික ගොවි සංවිධාන කටයුතු වාර්තාකිරිම 

• ක්ෂේත්‍ර ගොවි පුහුණු / දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා අනුමැතිය හා ප්‍රතිපාදන ඉල්ලිම

• ක්ෂේත්‍ර අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන් සහා අනුමැතිය හා ප්‍රතිපාදන ඉල්ලීම

• වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කලමනාකරණය අමාත්‍යාංශය