භාගත කිරීම

1. ක්ෂේත්‍ර අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන් සහා අනුමැතිය හා ප්‍රතිපාදන ඉල්ලීම

2. ක්ෂේත්‍ර ගොවි පුහුණු / දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා අනුමැතිය හා ප්‍රතිපාදන ඉල්ලිම

3. මාසික ගොවි සංවිධාන කටයුතු වාර්තාකිරිම 

4. ව්‍යාපාර මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක සැලස්ම

5. “ඇලේ  නිරන්තර නඩත්තු” වැඩසටහනේ සැලස්ම

6. ඉන්වෙන්ට් පත්

7. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම – බදුල්ල,බත්මැදිල්ල

8. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම – ගිරිතලේ

9. ව්‍යාපව්‍යාපාරාර කමිටු රැස්වීම- හක්වටුන ඔය

10. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම – හක්වටුන ඔය

11. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- කන්තලේ

12. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මී ඔය

13. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මින්නේරිය

14. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මුරුතවෙල

15. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- මුතුකන්ඩිය

16. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- පරාක්‍රමබාහු සමුද්‍යය

16. ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම- රිදිබැදි ඇල

          17. 2017-2018 පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

          

18. ඇල්ල පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

19. හක්වටුන ඔය පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

17. කන්තලේ පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

17. මහකරදනාව පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

17. මහවිලචිය  පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

17. මින්නේරිය පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

17. නාච්චදූව පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

17. නීල බැම්ම පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

17. රීදී බැදි ඇල්ල  පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන

17. වාහල්කඩ පෙර  කන්න තීරණ  වගා කාල සටහන