සම්බන්ධ කරගන්න

වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය,
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු ගොඩනැගිල්ල,
තැ.පෙ.1702,
බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ 07.

 

අධ්‍යක්ෂ :

+94 11 2598085

කාර්යාලය :

+94 11 2504517

ෆැක්ස් :

+94 11 2504516

+94 11 2504518

+94 11 2504519

විද්‍යුත් ලිපිනය :

irrimandiv@gmail.com


Contact Form