නඩත්තු හා අවශ්‍යතා හඳුනාගැනීමේ සැලැස්ම

වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය මගින් කළමනාකරණය කරනු ලබන මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාර 54 ක බෙදුම් ඇලවල් කි.මී. 2885 ක් ද, කෙත් ඇලවල් කි.මී. 5020 ක ප්‍රමාණයක් ද මනා ක්‍රියාකාරීත්වයකින් යුතුව පවත්වා ගෙන යාම සඳහා නඩත්තු කිරීමේ කාර්යය එම ප්‍රදේශ තුළ පිහිටුවා ඇති ගොවි සංවිධානවල වගකීමක් වේ. එම කාර්යයන් විධිමත් ගිවිසුමක් ඇතිව 1995 සිට මේ දක්වා ගොවි සංවිධාන විසින් සිදුකරනු ලබයි. මෙම ඇලවේලි නඩත්තුව අවම වශයෙන් කන්නයකට වරක්වත් සිදුකළ යුතු වුවත්, අවශ්‍යතාව අනුව ඊට වැඩි වාර ගණනක් ද සිදුකළ යුතුවේ. මෙහිදී බොහෝවිට ගොවීන්ගේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා ගනිමින් කෙත් ඇලමාර්ග නඩත්තු කරන අතර, බෙදුම් ඇලමාර්ග නඩත්තුවට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මුදල් ලබා දෙන නමුත්, එම මුදල් ප්‍රමාණවත් නොවන හෙයින් නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුතුව පවත්වා ගැනීම උදෙසා ගොවි සංවිධාන නඩත්තු අරමුදල් ද ඒ සඳහා යොදවනු ලැබේ.

මෙම ක්‍රියාකාරකම් ගොවි සංවිධාන තුළ මැනවින් ඉටුකිරීමෙන් නිරන්තර නඩත්තු වැඩසටහන යටතේ ආදර්ශමත් ගොවි සංවිධාන බිහිකිරීමට දායකත්වය ලබාදේ. මෙම වැඩසටහන යටතේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් කීපයක් වේ.

  1. ඇල සහ පාර දෙපස තණකොළ මට්ටමකට කැපීම
  2. ඇල තුළ රොන්මඩ සහ ජලජ පැළෑටි ඉවත් කිරීම
  3. ඇල ඉවුරු දෙපස හුඹස් ඇතුළු අනෙකුත් ඝන ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම
  4. ඇල කණ්ඩි හෑරී ගිය තැන් පිළිසකර කිරීම
  5. නිර්මිත අළුත්වැඩියාව සහ ඒවායෙහි ග්‍රීස්, තීන්ත ආලේප කිරීම
  6. රක්ෂිත වෙන් කිරීම, ස්ථිර මායිම් කණු දැමීම සහ නඩත්තුව
  7. කෘෂි පාර පස්, බොරළු දමා පිරවීම සහ දෙපස ජලය බැස යාම පහසු වන පරිදි කාණු කැපීම
  8. ඇල ආරම්භයේ සන්නිවේදනය උදෙසා පුවරු සවි කිරීම සහ ඒවායෙහි ඇලේ නිවැරදි තොරතුරු සටහන් කිරීම

මහාවාරි බල ප්‍රදේශවල බෙදුම් සහ කෙත් ඇලවල්වල මූලික තොරතුරු >>