තොරතුරු සහ දත්ත

ඒකාබද්ධ කළමනාකරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන මහා වාරි මාර්ග බල  ප්‍රදේශවල මූලික තොරතුරු >>

වගා තොරතුරු

  • යල – වගා තොරතුරු
  • මහ – වගා තොරතුරු

ගොවි සංවිධාන ලියාපදිංචිය පිලිබඳ විස්තර >>

මහාවාරි බල ප්‍රදේශවල බෙදුම් සහ කෙත් ඇලවල්වල මූලික තොරතුරු >>

නඩත්තු වැඩ පිළිබද “සම්මතයන්” >>