ගොවි සංවිධාන පිළිබද තොරතුරු

01. රිදීබැදි ඇල >>

02. බතලේගොඩ >>

03. හක්වටුනාඔය >>

04. මී ඔය >>

05. උස්ගල සියබලාන්ගමුව >>

06. ඉඟිණිමිටිය >>

07. නීලබැම්ම >>

08. තබ්බෝව >>

09. රාජාංගනය >>

10. පදවිය >>

11. හුරුලුවැව >>

12. මහකනදරාව >>

13. නාච්චාදූව >>

14. මහවිලච්චිය >>

15. නුවර වැව >>

16. වාහල්කඩ >>

17. තිසාවැව >>

18. පරාක්‍රමසමුද්‍රය >>

19. මින්නේරිය >>

20. කවුඩුළුව්‍ැව්‍ >>

21. ගිරිතලේ >>

22. මිනිපේ >>

23. මුරපොල ඇල >>

24. දේවහූව >>

25. බදුළුඔය/බත්මැඩිල්ල >>

26. නාගදීපය >>

27. සොරබොර වැව >>

28. දම්බරාව >>

29. මාපාකඩ >>

30. මුතුකණ්ඩිය >>

31. වේළිඔය >>

32. කිරිදිඔය >>

33. රිදියගම >>

34. මුරුතවෙල >>

35. ගල් ඔය ව.ඉ >>

36. අක්කරපත්තු >>

37. දමන >>

38. කන්තලේ >>

39. අල්ල >>

40. මොරවැව >>

41. මහදිවුල් වැව >>

42. යෝධ වැව >>