ගැලරිය

තිරසරයුගයක තෙවසර ඇරඹුම image-6(+)
ගොවි සමුලුව
image-6
(+)
රැස්වීම
workshop1
(+)
ආයතන සංවර්ධන වැඩමුළුව-ඉඟිණිමිටිය
image_0001_p1010766
(+)
ගොවි සංවිධාන පසු විපරම් වැඩමුළු
bathalegoda_0000_p1010758
(+)
නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු වැඩමුළුව
bathalegoda_0000_p1010758
(+)
යල් අස්වනු පූජාව – දළදා මාලිගාව
bathalegoda_0000_p1010758
(+)
අඹ
bathalegoda_0000_p1010758
(+)
මහ විලච්චිය
bathalegoda_0000_p1010758
(+)
කවුඩුලු වැව
bathalegoda_0000_p1010758
(+)