කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම්

01. රිදීබැඳි ඇල >>

02. බතලේගොඩ >>

03. හක්වටුනාඔය

04. මී ඔය >>

05. උස්ගල සියබලාන්ගමුව >>

06. ඉඟිණිමිටිය

07. නීලබැම්ම

08. තබ්බෝව >>

09. රාජාංගනය >>

10. පදවිය

11. හුරුලුවැව >>

12. මහකනදරාව >>

13. නාච්චාදූව >>

14. මහවිලච්චිය

15. නුවර වැව

16. වාහල්කඩ

17. තිසාවැව

18. පරාක්‍රමසමුද්‍රය >>

19. මින්නේරි

20. කවුඩුළුව්‍ැව්‍

21. ගිරිතලේ >>

22. මිනිපේ >>

23. මුරපොල ඇල >>

24. දේවහූව >>

25. බදුළුඔය/බත්මැඩිල්ල >>

26. නාගදීපය

27. සොරබොර වැව

28. දම්බරාව

29. මාපාකඩ

30. මුතුකණ්ඩිය

31. වේළිඔය

32. කිරිදිඔය

33. රිදියගම

34. මුරුතවෙල

35. ගල් ඔය ව.ඉ

36. අක්කරපත්තු

37. දමන

38. කන්තලේ

39. අල්ල >>

40. මොරවැව >>

41. මහදිවුල් වැව

42. යෝධ වැව