தரவிறக்கம்

• வஹல்கடா திட்டம் குறித்து 2020 யால சீசன் அறிக்கை

• ஹக்வதுனோயா திட்டம் குறித்த 2020 யால சீசன் அறிக்கை

• ரெடிபெடி எலா திட்டம் குறித்து 2020 யால சீசன் அறிக்கை

• ரிடியாகமா திட்டம் குறித்த 2020 யால சீசன் அறிக்கை