தரவிறக்கம்

• வணிக மேலாண்மை குழு அறிக்கை ஆகஸ்ட் 2020 – தபோவா வர்த்தகம்

• வணிக மேலாண்மைக் குழு அறிக்கை ஆகஸ்ட் 2020 – முருத்தவேலா வர்த்தகம்

• வணிக மேலாண்மைக் குழு அறிக்கை ஆகஸ்ட் 2020 – கிரிட்டேல் வர்த்தகம்

• வணிக மேலாண்மைக் குழு அறிக்கை ஆகஸ்ட் 2020 – பாத்மடில்லா வர்த்தகம்

• வஹல்கடா திட்டம் குறித்து 2020 யால சீசன் அறிக்கை

• ஹக்வதுனோயா திட்டம் குறித்த 2020 யால சீசன் அறிக்கை

• ரெடிபெடி எலா திட்டம் குறித்து 2020 யால சீசன் அறிக்கை

• ரிடியாகமா திட்டம் குறித்த 2020 யால சீசன் அறிக்கை