අයදුම් පත්‍රය (දේශගුණික විපර්යාස සඳහා අනුවර්තනය වීම 11 – 15 සැප්තැම්බර් 2017, බැංකොක්, තායිලන්තයේ ව්යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන)

Application Form_final