தரவிறக்கம்

• அபிவிருத்தி அலுவலர் சேவையின் உள் இடமாற்றங்கள் - 2021
• வெளிநாட்டு பயிற்சி திட்டங்கள் / உதவித்தொகை
• வணிக மேலாண்மைக் குழு கூட்டம் - 2021 ஆண்டு - கலோயா இடது கரை வர்த்தகம் - அம்பாரா
• வணிக மேலாண்மைக் குழு கூட்டங்களை நடத்துதல் - 2021 - ஹுருலுவேவா
• 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான மாதாந்திர வணிக மேலாண்மைக் குழு கூட்டங்களை நடத்துதல் - இங்கினிமிட்டி / ராடாபெண்டி எலா
• வணிக மேலாண்மைக் குழு கூட்டம் - 2021 - மின்னேரியா
• வணிக மேலாண்மைக் குழு கூட்டங்களை நடத்துதல் - 2021 அட்டவணை - நுவரவேவா வர்த்தகம்
• 2021 கிரிண்டி ஓயா வணிக மேலாண்மைக் குழு நாட்காட்டி
• வணிகக் குழு கூட்டம் காலண்டர் - ஆண்டு 2021 - வெலியோயா வர்த்தகம்
• ரிண்டி பாண்டி எலா திட்டத்தின் 2020/21 மகா பருவத்திற்காக 22.09.2020 அன்று நடைபெற்ற சாகுபடி பருவக் கூட்டங்களின் அறிக்கை
• மீ ஓயா இயக்கத்தின் 2020/21 மகா பருவத்திற்கான 09.10.2020 அன்று நடைபெற்ற பருவக் கூட்டங்களின் அறிக்கை
• திட்ட மேலாண்மை குழு கூட்டம் காலண்டர் 2021 - யோடா வேவா திட்டம்
• மாதாந்திர வணிக மேலாண்மைக் குழு கூட்டம் காலண்டர் - 2021 நாச்சதுவா
• வணிக மேலாண்மைக் குழு நாட்காட்டி 2021 - மகாவிலாச்சியா வணிகம்
• வணிக மேலாண்மைக் குழு கூட்ட தேதிகளின் அறிவிப்பு - 2021 மகாகந்தராவா
• மாதாந்திர வணிக மேலாண்மைக் குழு கூட்டம் அட்டவணை 2021 ஆண்டு - கிரிடேல் வர்த்தகம்
• சிறப்பு வணிக மேலாண்மை குழு அறிக்கை ஆகஸ்ட் 2020 - தபோவா வர்த்தகம்
• 2020/21 மகா பருவக் கூட்டத்தின் அறிக்கை - பாதலகோடா பொது நீர்ப்பாசன பிரச்சாரம்
• வணிக மேலாண்மை குழு அறிக்கை ஆகஸ்ட் 2020 - தபோவா வர்த்தகம்
• வணிக மேலாண்மைக் குழு அறிக்கை ஆகஸ்ட் 2020 - முருத்தவேலா வர்த்தகம்
• வணிக மேலாண்மைக் குழு அறிக்கை ஆகஸ்ட் 2020 - கிரிட்டேல் வர்த்தகம்
• வணிக மேலாண்மைக் குழு அறிக்கை ஆகஸ்ட் 2020 - பாத்மடில்லா வர்த்தகம்
• வஹல்கடா திட்டம் குறித்து 2020 யால சீசன் அறிக்கை
• ஹக்வதுனோயா திட்டம் குறித்த 2020 யால சீசன் அறிக்கை
• ரெடிபெடி எலா திட்டம் குறித்து 2020 யால சீசன் அறிக்கை
• ரிடியாகமா திட்டம் குறித்த 2020 யால சீசன் அறிக்கை