அரசு அறிவிப்பு

வளர்ச்சி அலுவலர்களின் ஆண்டு இடமாற்றம் -2021

மகாவிலாச்சிய பிரச்சாரம் குறித்த அறிக்கை

வாஹல்கட பிரச்சாரத்தின் பருவகால திட்டத்தின் அரசு அறிவிப்பு

நுவரவேவா பிரச்சாரத்தின் பருவகால திட்டத்தை அரசு அறிவித்தல்

நாச்சதுவாவிற்கான பருவகால திட்டத்தை அரசு அறிவிக்கிறது