රජයේ නිවේදන

මහවිලච්චිය ව්‍යාපාරයේ කන්න සැලසුම පිලිබඳ රජයේ නිවේදනය

වාහල්කඩ ව්‍යාපාරයේ කන්න සැලසුම පිලිබඳ රජයේ නිවේදනය

නුවරවැව ව්‍යාපාරයේ කන්න සැලසුම පිලිබඳ රජයේ නිවේදනය

නාච්චදූව ව්‍යාපාරයේ කන්න සැලසුම පිලිබඳ රජයේ නිවේදනය