තිරසරයුගයක තෙවසර ඇරඹුම

”තිරසරයුගයක තෙවසර ඇරඹුම”
මහා වාරිමාර්ග ආශ්‍රිත ගොවි ජනතාවගේ ආදායම ඉහළ නැංවීම සඳහා වන ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව හා ආයතන සම්බන්ධීකරණය සඳහා වූ ජාතික සංසදය
වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය