/நீhப்பாசன-மற்றும்-நீhவள-மு

1984 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட நீh;ப்பாசன முகாமைத்துவ பிhpவானதுஇ 400 ஹெக்டயருக்கு மேற்பட்ட 54 நீh;ப்பாசனப் பிரதேசங்களுடன் இணைந்தும்இ அவற்றின் பங்களிப்போடும் முகாமைத்துவ நடைமுறையை முன்னெடுத்து வருகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் தொலைநோக்கானது சுய முகாமைத்துவத்திற்காக தன்னம்பிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்ட நீh;ப்பாசன குடியிருப்புக்கள் சாh;ந்த கமத்தொழில் சமூகத்தை ஏற்படுத்துவதாகும். கமநல அமைப்புக்கள்இ அரச தனியாh; நிறுவனங்கள்இ அரச சாh;பற்ற ஸ்தாபனங்கள் ஆகிய தரப்புக்களின் ஒத்துழைப்பு மற்றும் பங்களிப்பின் ஊடாக பெரும் நீh;;ப்பாசனத் திட்டங்கள் சாh;ந்த நீh; அலகுகளின் உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்திஇ கூட்டு நீh;வள முகாமைத்துவத்தின் ஊடாக விவசாயிகளுக்கு நிலைபேறான பொருளாதார அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதற்கு திட்டத்தின் ஊடாக எதிh;பாh;க்கப்படுகிறது.

பெரும் நீh;ப்பாசனப் பிரதேசங்களை முறையாக நிh;வகிப்பதன் ஊடாக உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் கமநல அமைப்புக்களை உருவாக்குதல்இ அவற்றைப் பேணுதல் மற்றும் வலுவ+ட்டுதல்இ நீh;ப்பாசன துணை வலைப்பின்னல்களை நடத்துதல் மற்றும் பராமாpப்பு வேலைகளை மேம்படுத்தல்இ விவசாய உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித் திறனை அதிகாpத்தலுக்கான வசதியளித்துஇ அதற்குhpய பின்புலத்தை உருவாக்குதல்இ ஒருங்கிணைப்பின் ஊடாக விவசாயிகளின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தல் போன்றவை பிhpவின் பொறுப்பாக இருக்கும்.

 

புதிய செயற்பாடுகள்

வருக, கஷ்டங்களை மீறி பலர் செய்த வேலையை நான் பாராட்டுகிறேன். எங்கள் வாழ்நாளில் ஒருபோதும் அனுபவிக்காத இந்த பேரழிவை எதிர்கொள்ள விவசாயிகளுக்கு பொறுப்பான அதிகாரிகளாக நாம் வழிகாட்ட வேண்டும். ஏன்? விவசாயி மட்டுமே நாட்டின் வாழ்க்கைக்கு உணவு தயாரிக்க முடியும். ஒரு துளி கூட வீணாக்காமல் விவசாயிகள் தங்கள் நிலத்தையும் நிலத்தையும் அதிகபட்சமாக பயன்படுத்த ஊக்குவிக்க வேண்டும். இது தாய்நாட்டிற்கு உங்கள் கடமை. குடியிருப்பு திட்ட மேலாளர்கள் மற்றும் மேம்பாட்டு அதிகாரிகள் விவசாயிகளையும் தொலைபேசிகளையும் தொடர்பு கொள்கின்றனர். புல புத்தகத்தில் பதிவு செய்யுங்கள். உங்கள் வேலையை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். டிரினிட்டி ஜெம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நன்றி. இயக்குனர்.

விவசாய பொருட்கள் விற்பனை பற்றிய புதிய தகவல்கள் >>