මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාර කළමනාකරණ බල ප්‍රදේශ

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

01. රිදිබැඳිඇල >>

02. බතලගොඩ >>

03. හක්වටුනාඔය >>

04. මි ඔය >> 

05. උස්ගල >>

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

06. ඉඟිණිමිටිය >>

07. නීලබැම්ම >>

08. තබ්බෝව >>

අනුරාධපුර / කුරුණෑගල / පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක

09. රාජාංගනය >>

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

10. පදවිය >>

11.  හුරුළුවැව >>

12.  මහකනදරාව >>

13.  නාච්චාදුව >>

14. මහවිලච්චිය >>

15.  නුවරවැව >>

16.  වාහල්කඩ >>

17.  තිසාවැව >>

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

18.  පරාක්‍රම සමුද්‍රය >>

19.  මින්නේරිය >>

20. කවුඩුලුවැව >>

21.  ගිරිතලේ >>

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

22. මුරපොළ ඇල >>

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

23.  දේවහූව >>

මහනුවර/ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

24.  මිණිපේ >>

 බදුල්ල  දිස්ත්‍රික්කය

25. බදුළුඔය/බත්මැඩිල්ල >>

26. නාගදීප >>

27.  සොරබොර ,  දම්බරාව , මාපාකඩ >>

 මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය

28.  මුතුකණ්ඩිය >>

29. වේලිඔය >>

 හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

30. කිරිඳිඔය >>

31. රිදියගම >>

32. මුරුතවෙල >>

 අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය

33. ගල්ඔය වම් ඉවුර >>

34. ගල්ඔය දකුණු ඉවුර (අක්කරෙයිපත්තු) >>

35. ගල්ඔය දකුණු ඉවුර (දමන) >>

 ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය

36.  කන්තලේ >>

37.  අල්ල >>

38.  මොරවැව / මහදිවුල් වැව >>

 මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය

39.  යෝධවැව >>