රජයේ නිවේදන

සංවර්ධන නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2021

මහවිලච්චිය ව්‍යාපාරයේ කන්න සැලසුම පිලිබඳ රජයේ නිවේදනය

වාහල්කඩ ව්‍යාපාරයේ කන්න සැලසුම පිලිබඳ රජයේ නිවේදනය

නුවරවැව ව්‍යාපාරයේ කන්න සැලසුම පිලිබඳ රජයේ නිවේදනය

නාච්චදූව ව්‍යාපාරයේ කන්න සැලසුම පිලිබඳ රජයේ නිවේදනය