ගොවිබිම් වල ඔසු පැළ වගාකිරිම

ගොවි ආර්ථිකය වැඩිදියුණු කිරිම සඳහා අමතර ආදායමක් උපයාගැනීමට දේශීය ඖෂධ සංස්ථාව විසින් ගිවිසුම් ගතව ගොවිබිම් වල ඔසු පැළ වගාකිරිම – රිදීබැදි ඇල
osu osu-2