ඉන්මාස් වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන වාරි මාර්ග ව්‍යාපාර පිහිටිම

1. රිදීබැදි ඇල 

2. බතලේගොඩ >>

3. හක්වටුනාඔය >>

4. මී ඔය

5. උස්ගල සියබලාන්ගමුව 

6. ඉඟිණිමිටිය 

7. නීලබැම්ම 

8. තබ්බෝව

9. රාජාංගනය 

10. පදවිය >>

11. හුරුලුවැව >>

12. මහකනදරාව >>

13. නාච්චාදූව 

14. මහවිලච්චිය 

15. නුවර වැව >>

16. වාහල්කඩ 

17. තිසාවැව

18. පරාක්‍රමසමුද්‍රය 

19. මින්නේරිය 

20. කවුඩුළුව්‍ැව්‍ 

21. ගිරිතලේ 

22. මිනිපේ 

23. මුරපොල ඇල 

24. දේවහුව >>

25. බදුළුඔය/බත්මැඩිල්ල 

26. නාගදීපය 

27. සොරබොර වැව 

28. දම්බරාව

29. මාපාකඩ

30. මුතුකණ්ඩිය 

31. වේළිඔය 

32. කිරිදිඔය 

33. රිදියගම 

34. මුරුතවෙල 

35. ගල් ඔය ව.ඉ 

36. අක්කරපත්තු 

37. දමන 

38. කන්තලේ

39. අල්ල 

40. මොරවැව 

41. මහදිවුල් වැව

42. යෝධ වැව