කන්න-රෑස්විම්

20/21 මහ

01. දම්බරාව >>

02. ගිරිතලේ >>

03. හක්වටුනාඔය >>

04. ඉඟිනිමිටිය >>

05. කවුඩුළු ඔය >>

06. මුරුතවෙල >>

07. තබ්බෝව >>

08. උස්ගල සියඹලංගමුව >>2019 යල

01. දේවහුව   >>

02. නුවරවැව  >>

03. මහවිලච්චිය   >>

04. මී ඔය  >>

05. නාච්චාදූව  >>

06.බත්මැඩිල්ල >>

07.කවුඩුලුවැව >>

08.පොළොන්නරුව >>

2016 යල

01. රිදීබැදියල   >>

02. බතලේගොඩ >>

03. හක්වටුනාඔය >>

04. මී ඔය

05. උස්ගල සියබලාන්ගමුව

06. ඉඟිණිමිටිය

07. නීලබැම්ම

08. තබ්බෝව

09. රාජාංගනය

10. පදවිය >>

11. හුරුලුවැව

12. මහකනදරාව >>

13. නාච්චාදූව

14. මහවිලච්චිය

15. නුවර වැව

16. වාහල්කඩ

17. තිසාවැව

18. පරාක්‍රමසමුද්‍රය

19. මින්නේරිය

20.කවුඩුළුව්‍ැව්‍

21. ගිරිතලේ

22. මිනිපේ

23. මුරපොල ඇල >>

24. දේවහූව >>

25. බදුළුඔය/බත්මැඩිල්ල >>

26. නාගදීපය

27. සොරබොර වැව

28. දම්බරාව

29. මාපාකඩ

30. මුතුකණ්ඩිය

31. වේළිඔය

32. කිරිදිඔය

33. රිදියගම >>

34. මුරුතවෙල

35. ගල් ඔය ව.ඉ

36. අක්කරපත්තු

37. දමන

38. කන්තලේ

39. අල්ල

40. මොරවැව

41. මහදිවුල් වැව

42. යෝධ වැව

2016-2017 මහ

09. නීලබැම්ම >>

01. බතලේගොඩ >>

04. මහකනදරාව >>

02. මී ඔය >>

05. මුරපොල >>

03. රාජාංගනය >>

06. රිදීබැදි ඇල >>

07. හක්වටුනාඔය >>

08. හුරුලුවැව >>

(මෙහි පළකර ඇති කන්න රැස්වීම් වාර්ථා අදාළ දිස්ත්‍රික් ලේකම් හෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් ගැසට් පත්‍රයේ පළකර නීතිගත කරන තෙක් අදාළ ගොවි ජනතාවට දැනගැනීම සදහා මෙහි පළකරනු ලබයි.)