ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම: දේශගුණික විපර්යාස සඳහා අනුවර්තනය කිරීමේ ව්යාපෘති පිළියෙල කිරීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව (බැංකොක්, තායිලන්තය)

Asia letter